• Kategorija: Strateški projekti

Akumulacija Modrac je najveći i najznačajniji višenamjenski vodni objekat u Tuzlanskom kantonu, FBiH i BiH. Površina sliva od 1.189 km2 većim dijelom pripada FBiH (992,01 km2 ), dok je preostali dio u RS. Dio sliva koji pripada FBiH administrativno pripada gradovima i općinama Lukavac, Živinice, Tuzla, Banovići, Kalesija, Kladanj i Sapna, i naseljen je sa oko 500.000 stanovnika. Također, u slivu akumulacije locirano je više desetaka privrednih objekata. Sve komunalne i industrijske otpadne vode u slivu akumulacije ispuštaju se uglavnom bez ikakvog prečišćavanja u površinske vodotoke. Posljedica navedenog stanja jeste izuzetno loš kvalitet vode akumulacije, koji po većini parametara ne odgovora zakonskim maksimalnim dozvoljenim koncentracijama. Nakon realizacije aktivnosti izgradnje postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Živinicama, sljedeća aktivnost koju treba realizirati u okviru kompletne zaštite na području sliva, jeste izgradnja sistema za odvodnju otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije gdje praktično ne postoje kanalizacioni sistemi, kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, prije njihove dispozicije direktno u vodu akumulacije.

Očekivani efekti: Pozitivan uticaj na prirodni okoliš ogleda se u poboljšanju kvaliteta vode akumulacije Modrac, kao najvećeg i najznačajnijeg višenamjenskog vodnog resursa u FBiH i BiH. Indirektno, projekat ima uticaj na povećanje socijalne uključenosti i povećanje zaposlenosti, jer se poboljšanjem kvaliteta vode akumulacije otvaraju mogućnosti za razvoj turizma i sporta, kao i poboljšanje javne vodoopskrbe zahvatom vode iz akumulacije. Očekivani rezultati implementacije projekta su da je procenat pokrivenosti stanovništva koje gravitira Jezeru Modrac kanalizacionim sistemima najmanje 80% i da se svi parametri kvalitete vode nalaze u prihvatljivim referentnim vrijednostima.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 17.000.000 KM, i očekivanja su da se projekat u narednih 7 godina u potpunosti finansira iz sredstava razvojnih fondova EU.