• Kategorija: Ključni strateški projekti

Početak projekta: 01/01/1970

Kraj projekta: 01/01/1970

Cilj projekta je uspostavljanje i održavanje jedinstvenog web geografsko-informacionog sistema (GIS-a) kao podrška razvoju Tuzlanskog kantona, u skladu sa zakonskom obvezom usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa INSPIRE direktivama EU. Aktivnosti na uspostavi projekta uzeće svi nosioci nadležni za pojedine tematske skupine prostornih podataka (sva kantonalna ministarstva i njihove upravne organizacije). U realizaciju projekta biće ukljućeno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK kao nosilac pripreme projekta, te izabranim nosiocom izrade projekta.

Projekat je od opšteg društvenog značaja, a povratni pokazatelji će biti vidljivi kroz poboljšanje protoka informacione mase. Dakle, povrat investicije je indirektan, a očituje se u bržem razvoju opšte društvenog i privrednoekonomskog razvoja TK. Današnji trendovi vezani za široku raspoloživost geoinformacija imaju direktan uticaj na kvalitet rada svih organizacija, a pogotovo upravnih i onih koji se bave pružanjem usluga građanima, a projekat bi omogućio centralizacija podataka i transparentnu prezentacija svih podataka putem Interneta. Projekat za značajan zbog sve veće potrebe za pristupom raspoloživim geoinformacijama od strane svih službenika i ostalih subjekata unutar zakonodavne i izvršne vlasti. To će se postići kroz centralizaciju podataka i uvođenjem jedinstvene metodologije geoinformacione tehnologije u svim organizacijama, koja će poboljšati interakciju službenika u smislu međusobne razmjene informacija, poruka i zadataka te rezultirati bržem donošenju odluka u zahvatima u prostoru. Očekuje se moderna on-line interaktivna WEB GIS aplikacija sa user-friendly korisničkim interfejsom, pretraživanje i analiza podataka po različitim parametrima putem upita ali na različitim korisničkim nivoima.

Realizacijom projekta omogućiti će se brži pristup podacima o korištenju zemljišta Tuzlanskog kantona kao što su podaci o: građevinskom zemljištu, privrednim zonama, infrastrukturnom sistemu, poljoprivrednom i šumsko zemljištu, kulturno-historijskim i turističkim potencijalima i prirodnim vrijednostima, demografskim podacima, administrativnim granicama, zaštiti okoliša, ali i podacima o pokrivenosti zemljišta eksploatacionim poljima, klizištima i stepenu stabilnosti terena, a sve u integraciji sa podacima katastra.

Očekivani efekti: Realizacijom projekat omogućio bi se svim potencijalnim investitorima pristup vrlo bitnim informacijama o odabiru lokacije ili katastarske parcele za gradnju proizvodnog pogona, svim informacija koje se odnose na to da li je predmetna parcela u planskim dokumentima predviđena kao građevinsko zemljište, da li ima ograničavajućih faktora na lokaciji, kao što su klizišta, poplavna područja, ili pak da li je na lokaciji prostorno planskim dokumentima planirana neka druga namjena. Sve navedeno čini poslovno okruženje povoljno za nova ulaganja, a samim time i razvoj privrede. Očekivani rezultat je da GIS sistem postane funkcionalan do 2027. godine.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 700.000 KM, i finansira se u potpunosti iz Budžeta TK.