Razvijen inkluzivni i prosperitetni društveni sektor sa jednakim pravima za sve građane

Inkluzivan društveni razvoj je razvoj koji jača povjerenje u društvu, osobnu i ekonomsku sigurnost i dinamičnost, pravedniju raspodjelu dohotka, bolju socijalnu i političku koheziju (posebice uključivanjem marginaliziranih skupina), bolji pristup odgoju, obrazovanju, obuci i nauci, bolje prilike za sticanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za 21. vijek, te dobro mentalno i javno zdravlje.

Obrazovanje i zdravlje imaju ključnu ulogu u razvoju ljudskog kapitala, nužnog za ubrzan ekonomski razvoj. No, oni su ne samo važni inputi (jer doprinose povećanje produktivnosti i proizvodnje) nego i važni outputi jer izravno utiču na ljudsko blagostanje.

Zdravlje i obrazovanje se neće popravljati automatski, sa ubrzanim rastom i povećanjem dohotka. Nužna je aktivna politika za dostizanje optimalne veličine investicija u obrazovanje i zdravstvo, koja pri tome posebno pazi da ne dolazi do distorzija i jačanja društvenih nejednakosti. Unapređenje obrazovanja postiže se s fokusom na razvoj kapaciteta nastavnika, modernizaciju/digitalizaciju škola i nastavnih procesa, kao i efikasan sistem cjeloživotnog učenja koji će biti podrška nezaposlenima i ranjivim skupinama za uključivanje na tržište rada, poštujući načela društva jednakih mogućnosti i inkluzije. Unapređenje pristupa i kvaliteti usluga zdravstvene zaštite i socijalnih usluga temelji se na efikasnijoj organizaciji rada sistema podržanog informatizacijom poslovnih procesa, boljom opremljenošću medicinskom tehnologijom i ulaganjem u strateški pristup zadržavanju postojećeg osoblja.

Aktiviranje boljeg dijaloga Vlade s organizacijama civilnog društva i uspostava sistemske podrške za djelovanje udruženja u ulozi je praćenja transparentnosti rada javne uprave i borbe za jednaka prava svih građana, uključujući prava ranjivih skupina.

Drugi strateški cilj je zasnovan na sljedećim ključnim pretpostavkama:

  • da se, poštujući komparativne prednosti TK, pristupi strateškom razvoju obrazovanja, posebno visokog obrazovanja, te zdravstva, socijalnih usluga i sportsko-kulturnih sadržaja na ravnomjeran, ravnopravan i dosljedan način za sve građane,
  • da se, istovremeno uz razvojne procese, radi istovremeno na razvoju osnovnih principa individualne građanske, političke i službeničke odgovornosti u pogledu pružanja kvalitetnih javnih usluga na svim nivoima vlasti,
  • međusobno nadopunjavanje gradova i komplementarnost u ekonomskom, obrazovnom, kulturnom i drugom domenu,
  • ostvarivanje zajedničkih projekata između pojedinih općina/gradova Kantona u upravljanju cestovnim saobraćajem, uređenju prostora, očuvanju kulturnog i prirodnog naslijeđa.