Resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj

Klimatske promjene su dugoročna prijetnja održivosti planete, dok su na kratak i srednji rok prijetnja životu, snabdijevanju vodom, poljoprivredi, šumskim ekosistemima i staništima u mnogim zemljama. Nedovoljno uvažavanje klimatskih promjena i njihovih štetnih efekata, pojačano lokalnom degradacijom okoliša, rezultira sagledavanjem rasta na temelju pogrešnih indikatora blagostanja i progresa. 

Stoga će posebna pažnja biti posvećena revitalizaciji devastiranih prirodnih područja i zaštiti područja od posebnog interesa (kao što je ZP Konjuh), jer je to od ključnog značaja za očuvanje biodiverziteta, šuma, tla, zraka i vodnih resursa. Između ostalog, ova pažnja će rezultirati efikasnijem korištenju ograničenih prirodnih resursa ali i smanjenjem rizika od poplava i erozije zemljišta.

U očuvanju kvalitete zraka, posebno u urbanim sredinama, okolišno održiv razvoj Tuzlanskog kantona će dati prednost okolišno prihvatljivoj gradnji, osiguranju mobilnosti građana kroz okolišno prihvatljive modele, korištenju novih tehnologija za smanjenje i kontrolu emisija iz prometa i ložišta, a sve uz pojačanu koordinaciju.

U narednom periodu potrebno je poseban akcent staviti na osiguranje potrebnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta (uz održivo korištenje voda u svim namjenama), uzimajući pri tome u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih vodnih resursa, prvenstveno kroz obnovu i izgradnju vodne infrastrukture za vodosnabdijevanje, te prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Potrebno je povećavati obuhvat i poboljšanje javnog vodosnabdijevanja, održavati dobro stanje površinskih i podzemnih voda, kao i smanjivati rizik od ekstremnih hidroloških pojava.

Cilj je posvetiti se usklađivanju modela upravljanja otpadom sa principima savremenog upravljanja otpadom i ciljevima Evropske unije u smislu smanjenja količina otpada za odlaganje, te povećanja količina otpada za reciklažu, ponovno korištenje, te energetsko iskorištenje, na način da se minimizira rizik po okoliš i zdravlje ljudi.

Nužno je promijeniti paradigmu energetskog razvoja i u fokus staviti razvoj obnovljivih izvora energije (OIE). Također je nužno povećavati energijsku efikasnost (EnE), posebno u segmentu potrošnje energije, jer to ima najveći efekat na dekarbonizaciju energetskog sektora, na smanjenje troškova energije, dostupnosti mjera energetske efikasnosti svim građanima i na taj način uticati na smanjenje energetskog siromaštva. Sa ciljem unapređenja sposobnosti sprečavanja, zaštite, ublažavanja posljedica i oporavka od globalnih i regionalnih kriza, neophodno je jačati kapacitete sistema zaštite i spasavanja i provoditi planove zaštite i spasavanja na kantonalnom i lokalnom nivou.

Treći strateški cilj je zasnovan na sljedećim pretpostavkama:

  • da se obrati pažnja na sprečavanju opterećivanja i zagađivanja okoliša, kao i poboljšanje i obnovu svih prirodnih resursa;
  • čuvanje i zaštitu prirodnih resursa, racionalno korištenje resursa i takav način ekonomskog razvoja kojim se može osigurati obnova resursa;
  • prekogranična i međunarodnu saradnju u zaštiti okoliša;
  • koordiniranje ekonomskog razvoja i integriranje društvenog i ekonomskog razvoja u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i postojećim resursima;
  • racionalno i ekonomično upravljanje urbanim ekosistemima (voda, energija, otpad),
  • smanjenje negativnih uticaja na okoliš kroz primjenu ekološki prihvatljivih saobraćajnih sredstava.
  • uvođenje mjera zaštite i prepoznavanje područja koja trebaju zaštitu,
  • Prepoznavanje prirodnog i kulturnog naslijeđa, kao važnih ekonomskih faktora, te preduslova za razvoj turizma.