• Kategorija: Novosti

Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 29.12.2021. godine, usvojen je Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2020. godinu. Izvještaj je pripremljen prema Programu rada Ministarstva privrede za 2021. godinu, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17), te Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u FBiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 74/19 i 2/21).

Izvještaj o razvoju predstavlja dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, i ovo je četvrti po redu izvještaj koji je pripremljen sa ciljem praćenja i analize stepena društveno-ekonomskog razvoja i strukturnih izazova u Tuzlanskom kantonu. Kao takav, dokument ima za cilj da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2020. godini, te da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima.

Više informacija o napretku Tuzlanskog kantona, kao i implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, možete pogledati u Izvještaju o razvoju za 2020. godinu.