Unapređenje zaštite okoliša, komunalne infrastrukture i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora

Tuzlanski kanton sprovodi niz aktivnosti na zaštiti okoliša, prilagođavanju klimatskim promjenama, zaštiti prostora, zemljišta, voda, šuma kao i bio i geo raznovrsnosti, adekvatnijeg tretiranja otpada čime se doprinosi unapređenju javnog zdravlja. U tom kontekstu neophodno je i dalje jačanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva za prostornog uređenja i zaštitu okoliša i lokalnih zajednica, kroz podršku uvođenja prostornih informacionih sistema i digitalizacije prostorno planskih podataka za praćenje korištenja prostora, odnosno provođenje planova prostornog uređenja. Drugim riječima, digitalizacija procesa obrade i izdavanja urbanističko – planskih dokumenata će osigurati brže i efikasnije rješavanje zahtjeva stranaka u postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje, osigurati bolju primjenu propisa o prostornom uređenju i građenju kojima su definisani načini upravljanja i iskorištavanja prostorom i uspostava baza podataka koje će biti osnov za uspješno i odgovorno upravljanje prostorom. Sa druge strane, izrada i primjena Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2026.-2046.predstavljat će osnovu za dalji održivi razvoj u periodu nakon isteka ove Strategije.

Pored efikasnijeg korištenja planske dokumentacije nužno je održivo upravljanje otpadom uz uvođenje ekonomske cijene usluga i adekvatnog sistema naplate, koji će rezultirati povećanjem obuhvata stanovništva organizovanim prikupljanjem i odvozom otpada. Potrebno je provesti analize efikasnosti i ekonomičnosti postojećeg sistema upravljanja otpadom (komunalni, posebne kategorije i sve druge vrste otpada) te predložiti ekonomski i okolišno održive sisteme upravljanja otpadom i stvoriti uslove za sanitarno odlaganje otpada za najmanje 5 godina u svim općinama TK. To podrazumijeva eliminiranje i saniranje nelegalnih odlagališta otpada, te izgradnju regionalnih sanitarnih deponija i regionalnih centara za upravljanje otpadom. Potrebno je okončati odlaganje otpada na nesanitarnim deponijama, minimizirati količinu otpada koja se odlaže na postojeće sanitarne deponije, te povećati broj sanitarnih deponija.

Pored sistematskog upravljanja otpadom od posebnog značaja je proširenje postojećeg sistema monitoringa zraka kako bi se omogućilo detaljno i kontinuirano praćenje i prezentacija kvaliteta zraka. Neophodno je uspostavljanje mreže za automatski monitoring kvaliteta zraka i izrada katastra zagađivača zraka Potrebno je je kontinuirano pratiti realizaciju NERP-a i unapređivati sistem monitoringa lokalnih zagađenja i mjerenje uticaja zagađenja na zdravlje, uključujući mortalitet i transparentno informisati javnost.

Kao dio napora da se uspostavi kvalitetan sistem zaštite okoliša, posebno se ističe potreba za izgradnjom nove i modernizacijom postojeće vodne infrastrukture, s ciljem održavanja dobrog stanja površinskih i podzemnih voda radi zaštite akvatične flore i faune i potreba korisnika voda. Neophodno je nastaviti s izradom planova upravljanja vodama za vodna područja kojima gravitira Tuzlanski kanton. U cilju smanjenja rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama neophodno je provesti mjere za povećanje stepena zaštite od poplava, provesti mjere za smanjenje erozije, uspostaviti programe i mjere prilagođavanja klimatskim promjenama i za borbu protiv suša. Nužno je jačanje kontrole ispuštanja otpadnih voda u vodotoke i provoditi aktivnosti na smanjenju tereta zagađenja od urbanih/sanitarnih otpadnih voda, te smanjenju emisije štetnih i toksičnih materija koje stvaraju pojedini industrijski zagađivači. U tom kontekstu neophodno je zaštiti, urediti i održivo iskoristiti resurse akumulacije Modrac, kao najvećeg i najznačajnijeg višenamjenskog vodnog resursa za Tuzlanski kanton i Federaciju BiH.

Cilj prioriteta je modernizacijom i digitalizacijom planova za upravljanje prostorom stvoriti kvalitetne preduslove za razvoj Kantona i plansko uspostavljanje i implementaciju mjera sistema zaštite okoliša.

Realizacija prioriteta ostvarit će se kroz programe izrade prostorno planskih i okolišnih dokumenata, digitalizacije sistema za planiranje i efikasno korištenje prostora, uspostave funkcionalnog sistema upravljanja otpadom, proširenja postojećeg sistema monitoringa zraka, uređenja i zaštite vodnih resursa, zaštite akumulacije jezera Modrac i priobalnih područja, tretmana i odvodnje otpadnih voda. Navedeno se očekuje da rezultira povećanjem procenta uključenosti prostornih podataka u jedinstveni informacioni sistem, uspostavljenim integriranim sistemom zaštite okoliša i upravljanja prostorom, povećanim stepenom obuhvata stanovništva sistemom javnog vodosnabdijevanja, povećanjem broja domaćinstava i pravnih lica priključenih na kanalizacione sisteme, povećanjem pokrivenosti stanovništva sistemom redovnog monitoringa osnovnih parametara zaštite okoliša.

Prioritet se operacionalizira kroz 4 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 13 indikatora.