• Kategorija: Novosti

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15,102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Federacije BiH“, br. 106/14 i 27/19), a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, Ministarstvo privrede je u pisanoj formi uputilo svim kantonalnim i lokalnikm organim uprave uputilo obavijest o pokretanju procedure izrade Programa javnih investicija Federacije BiH i Tuzlanskog kantona za period 2024-2026. godina.

Za učešće u ovom procesu mogu se uključiti sve institucije i zainteresirana javna preduzeća i javne ustanove sa područja Tuzlanskog kantona, putem jedinica lokalne samouprave ili resornog kantonalnog ministarstvo dostavljanjem popunjenog IP obrasca-informacije o projektu/programu koji je uz detaljnija uputstva dostupan na sljedećem LINK-u.