Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energijske efikasnosti u javnim objektima

Povećanje energijske efikasnosti (EnE), posebno u segmentu potrošnje energije, ima najveći efekat na dekarbonizaciju energetskog sektora, smanjenje troškova energije, kao i na povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednih subjekata i javnog sektora. Kod njenog povećanja fokus se stavlja na poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, posebno u vlasništvu ili na korištenju organizacija javnog sektora, kao i na tehničkoj i finansijskoj podršci malim i srednjim preduzećima (MSP) i javnim komunalnim preduzećima, podržavanje provođenja energetskih audita, Izradu Studije energetske efikasnosti s ciljem identifikacije potreba i najboljih rješenja za primjenu mjera EE, izrade SEKAP-a (Akcioni plan za Održivo korištenja energije i adaptaciju na klimatske promjene), izrade kantonalnog trogodišnjeg akcionog plana energijske efikasnosti i uvođenje sistema energetskog menadžmenta na području Tuzlanskog kantona. Od posebnog značaja su aktivnosti na utopljavanju škola i primjeni inovativnih rješenja u održivom upravljanju energijom u javnim objektima – školama.

Neophodno je kreirati finansijski okvir za program poticaja mjera energetske efikasnosti i primjene OIE u stambenom sektoru na području Kantona. Izrada studija energijske efikasnosti i smanjenja emisija štetnih gasova u zrak u sektoru saobraćaja i podrška razvoju održivog transporta su programi koji pored energijske efikasnosti imaju uticaj i na smanjenje pritiska štetnih plinova na zrak. S obzirom da su sistemi grijanja na fosilna goriva vrlo neefikasni, od posebnog značaje je posvetiti pažnju izgradnji novih i proširenju postojećih sistema daljinskog grijanja koji će dovesti do efikasnijeg korištenja energenata i smanjenja emisije štetnih plinova u zrak. 

Cilj prioriteta je da se primjenom novih tehnologija, materijala i usluga, te korištenjem obnovljivih izvora energije i sistema daljinskog grijanja unaprijedi stanje zaštite okoliša, smanje energijski gubici, te ostvari ušteda u budžetima. Cilj je u dugom roku doprinijeti rastu bruto-dodane vrijednosti, zahvaljujući energetskim uštedama i većoj konkurentnosti u globalnim lancima vrijednosti.

Realizacija prioriteta ostvarit će se kroz programe korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energijske efikasnosti u javnim objektima, implementacijom strateškog projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ (Pametne škole 2), programom unapređenja energijske efikasnosti stambenog sektora i izradom studije energijske efikasnosti i smanjenja emisija štetnih gasova u zrak u sektoru saobraćaja, izradom SEKAP-a i druge planske dokumentacije vezane za energijsku efikasnost te implementacijom programa unapređenja daljinskog sistema grijanja. Navedeno se očekuje da rezultira povećanjem ukupne površine prostora grijanih putem sistema centralnog grijanja, smanjenom potrošnjom energije u javnim objektima, smanjenom emisijom CO2 kao rezultat primjene obnovljivih izvora energije i mjera EE u javnom i privatnom sektoru.

Prioritet se operacionalizira kroz 3 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 7 indikatora