• Kategorija: Ključni strateški projekti

Početak projekta: 01/01/1970

Kraj projekta: 01/01/1970

Kantonalna i lokalne vlasti Tuzlanskog kantona prepoznale su model javno-privatnog partnerstva kao jedan dinamičan razvojni proces koji može poslužiti kao efikasno sredstvo za uspostavljanje saradnje između javnog i privatnog sektora na realizaciji razvojnih projekata, a u svrhu unapređenja kvalitete života stanovnika Tuzlanskog kantona i doprinosa cjelokupnom privrednom razvoju Kantona. U situaciji kada su budžetska sredstva ograničena ili nedostupna, implementacija projekata po modelu JPP-a omogućava privlačenje stranih i domaćih investicija i stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata na prostoru Kantona. S obzirom da nova EU investiciona politika potiče investicije privatnog sektora, neophodno je poboljšati znanje i kapacitete u ovoj oblasti, te razmijeniti iskustva sa partnerima iz EU koji su uspješno implementirali JPP projekte. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u okviru izrade prvog Zbirnog pregleda potencijalnih JPP projekata identificiralo više od 40 potencijalnih JPP projekata sa lokalnog i kantonalnog nivoa čija je ukupna vrijednost blizu 340 miliona konvertibilnih maraka, te je u cilju njihove uspješne implementacije neophodno dalje jačanje administrativnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu. 

Projekat jačanja administrativnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu obuhvata aktivnosti na upoznavanju sa institucionalnim okvirom i praksom u oblasti javno-privatnog partnerstva u državama članicama EU, razmjeni iskustava u području identifikacije potencijalnih projekata, aktivno učestvovanju u procesu pripreme i ugovaranja projekata po modelu JPP, te bi od strane eksperata iz država članica EU bila izvršena procjena institucionalnog okvira za JPP u Tuzlanskom kantonu, u cilju davanja preporuka i daljeg unapređenja okvira za realizaciju investicija po modelu JPP-a. 

Očekivani efekti: Projekat doprinosi jačanju administrativnih kapaciteta kantonalnih i lokalnih javnih tijela, usvajanju novih vještina i znanja, te kreiranju alata u cilju kvalitetnije pripreme i provedbe projekata po modelu JPP-a. Realizacijom projekta omogućiti će se obezbjeđenje sredstava za prioritetne infrastrukturno-razvojne projekte od značaja za Tuzlanski kanton. Projekat direktno doprinosi kreiranju administrativnih preduslova za privlačenje novih investicija kako bi stanovnicima Kantona bilo omogućeno korištenje većeg broja, sadržajnijih i kvalitetnijih javnih usluga u oblasti zdravstva, obrazovanja, sporta, komunalnih i drugih javnih usluga.

Indikativni financijski okvir: Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 500.000 KM, a ista bi bila obezbijeđena kroz Twinning instrument Evropske unije za institucionalnu saradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica.