• Kategorija: Ključni strateški projekti

Početak projekta: 01/01/1970

Kraj projekta: 01/01/1970

Plansko uređenje prostora je preduslov za očuvanje prostora kao opšteg dobra i kao takvo nužno ga je zaštititi donošenjem planskih dokumenata, kojim bi se definisalo korištenje, zaštita i upravljanje prostorom. S obzirom da postojeći Prostorni plan Tuzlanskog kantona ističe 2025. godine, neophodno je pristupiti pripremama i izradi novog strateškog dokumenta koji se odnosi na prostorno planiranje, odnosno izradu Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2026.-2046. godina, kao i izradu razvojnih i detaljnih planskih dokumenata u sastavu Prostornog plana Tuzlanskog kantona, u skladu sa Zakonskom o prostornom uređenju i građenju. U okviru projekta neophodno je utvrditi postojeće i planirane namjene korištenja zemljišta Tuzlanskog kantona kao što su: građevinska zemljišta, privredne zone, infrastrukturni sistemi, poljoprivredno i šumsko zemljište, kulturnohistorijski i turistički potencijali, prirodne vrijednosti, podaci o zaštiti okoliša, podaci o mineralnim sirovinama i eksploatacionim poljima, klizištima i stepenu stabilnosti terena i drugim podacima unutar Prostornog plana TK.

Očekivani efekti: Upravljanjem prostorom ostvaruju se uslovi za održivi ekonomski i društveni razvoj, kao i za adekvatnu i efikasnu zaštitu okoline, odnosno racionalno korištenje prirodnih i historijskih dobara na načelu integralnog pristupa u planiranju prostora. Obzirom da osnovu planiranja integriranog razvoja Tuzlanskog kantona čini Prostorni plan, izradom Prostornog plana za period 2026.-2046. godina osigurati će se kontinuitet u kvalitetnom i održivom planiranju razvoja Tuzlanskog kantona, u svim njegovim sektorima razvoja (ekonomskom, društvenom i održivom infrastrukturnom razvoju).

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 750.000 KM, i finansira se u potpunosti iz Budžeta TK.