Djelotvorna, otvorena i odgovorna javna uprava

Dinamičan i održiv ekonomski razvoj zahtjeva efikasan, djelotvoran i transparentan sistem upravljanja javnim finansijama, pravosudni sistem kao i sistem borbe protiv korupcije. Kroz realizaciju prioriteta čiji je fokus i na efikasnom i sveobuhvatnom sistemu upravljanja integralnim razvojem podržati će se sveukupni razvoj Tuzlanskog kantona i doprinijeti unapređenju kvalitete života građana Kantona.

Unapređenje efikasnosti sistema javnih finansija u planiranju i trošenju javnih finansijskih sredstava Tuzlanskog kantona će uporedo sa racionalizacijom tekućih rashoda i izdataka, doprinijeti mobilizaciji javnih finansijskih resursa i povećanju produktivnost ekonomije, time promičući i princip „Budžet za građane“ čime će se osigurati i veće povjerenje građana u javnu upravu i sistem upravljanja javnim finansijama. Digitalizacijom rada u pravosuđu i unapređenjem efikasnosti pravosudnog sistema smanjit će se troškovi pravosudnog sistema a time i troškovi pravnih lica i građana Kantona, istovremeno doprinoseći unapređenju poslovnog okruženja. Reformom javne uprave Tuzlanskog kantona, organi uprave Tuzlanskog kantona unaprijediti će efikasnost i efektivnost svoga rada kao i položaj Tuzlanskog kantona u procesu europskih integracija BiH. Unapređenje procesa prevencije i borbe protiv korupcije, kao integralnog i izuzetno bitnog aspekta poslovnog okruženja, osiguraće se kroz kreiranje institucionalnih i regulatornih mehanizama borbe protiv korupcije na nivou Tuzlanskog kantona uz digitalizaciju kanala komunikacije i razmjene informacije između nadležnih institucija i relevantnih aktera u navedenoj oblasti.

Efikasno upravljanje integrisanim razvojem u Tuzlanskom kantonu ostvariće se kroz koordinirano vertikalno i horizontalno djelovanje u navedenoj oblasti, jačanjem kapaciteta javnih službenika za efikasan proces upravljanja razvojem, pripremu projektnih aplikacija, proces europskih integracija i drugo. Rastući obim poslova upravljanja razvojem u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, jačanje strukture koja upravlja Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona, potreba da se razvoj tretira kao multidisciplinarna kategorija i potreba jasnog i jakog pozicioniranja funkcije upravljanja razvojem, samo su neki od razloga koji govore u prilog potrebnom unapređenju i jačanju postojećih kapaciteta za upravljanje integrisanim razvojem. Razvojem e-uprave Kantona osigurati će se veća dostupnost i transparentnost informacija koje dolaze iz organa javne uprave Kantona, te unaprijediti povezanost javnog sektora kako sa privrednim subjektima tako i sa akademskom zajednicom, civilnim sektorom i slično.

Cilj prioriteta je kroz unapređenje efikasnosti sistema upravljanja javnim finansijama, pravosudnog sistema, sistema borbe protiv korupcije te sistema upravljanja razvojem doprinijeti stvaranju djelotvorne, otvorene i odgovorne javne uprave Tuzlanskog kantona, koja svojim radom doprinosi unapređenju poslovnog okruženja i cjelokupne kvalitete života na području Kantona. Realizacija prioriteta ostvarit će se kroz aktivnosti na unapređenju transparentnosti u upravljanju javnim finansijama, povećanju efikasnosti pravosudnog sistema, razvoju efikasnog sistema prevencije i borbe protiv korupcije te jačanja institucionalnih i ljudskih kapaciteta za upravljanje razvojem Kantona.

Navedeno se očekuje da rezultira povećanim brojem odobrenih aplikacija za finansiranje razvojnih prioriteta TK iz vanjskih izvora, funkcionalnim registrom organa uprave i upravnih organizacija te povećanim indeksom za horizontalnu i vertikalnu integraciju uz smanjenje indeksa za korupciju.

Prioritet se operacionalizira kroz 4 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 12 indikatora