• Kategorija: Ključni strateški projekti

Početak projekta: 01/01/1970

Kraj projekta: 01/01/1970

Strateški projekat Business Start UP Fond Tuzlanskog kantona kreiran je s ciljem obezbjeđenja lakšeg pristupa kapitalu za pokretanje poslovnih poduhvata, što se naglašava kao jedna od najvećih prepreka u razvoju poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Projekat obuhvata uspostavu grant sheme i kreditnogarantne linije za nove poslovne poduhvate za osobe sa područja Tuzlanskog kantona, te provođenje programa unapređenja poduzetničkih vještina (putem edukacija, mentorskih programa, savjetodavnih sastanaka i sl.) u cilju stvaranja uslova za samozapošljavanje i pokretanje novih poslovnih poduhvata.

Projektom je planirana realizacija poslovnih edukacija iz nekoliko oblasti koje su od značaja za pokretanje i razvoj vlastitog poslovnog poduhvata, sa akcentom na pripremu poslovnih planova. Najbolje ocijenjene poslovne ideje, dobivaju grant i kreditna finansijska sredstva za pokretanje i opremanje vlastitog poslovnog poduhvata, te finansijska sredstva za sufinansiranje vlastitog i novog zapošljavanja. Kao dodatni aspekt projekta ističe se i program podrške opstanku novih poslovnih poduhvata, koji obuhvata kreiranje marketinške podrške u cilju obezbjeđenja vidljivosti novih poslovnih poduhvata na tržištu Tuzlanskog kantona, te mentorska podrška koja će novim poduzetnicima biti pružena u cilju opstanka poslovnih poduhvata. Projekat obuhvata snažne aktivnosti promocije, te uspostavljanje partnerstva sa Ekonomskim fakultetom na realizaciji programa edukacije i pripreme poslovnih planova, sa Udruženjem NERDA na realizaciji kreditno-garantne linije te sa J.U. Službom za zapošljavanje TK na animiranju učesnika i obezbjeđenju sredstava za sufinansiranje poreza i doprinosa novozaposlenih osoba. Također će se uspostaviti saradnja sa subjektima poduzetničke infrastrukture, komorama i udruženjima privrednika sa područja Tuzlanskog kantona kako bi njihovi predstavnici bili uključeni u program edukacija i svojim znanjem i iskustvima doprinijeli kvalitetu projekta.

Očekivani efekti: Projekat doprinosi razvoju poduzetničkog duha i unapređenju poduzetničkih vještina i znanja, te se njegovom implementacijom direktno utiče na povećanje zaposlenosti stanovništva i povećanje broj subjekata male privrede na Tuzlanskom kantonu. Projekat, također, doprinosi boljoj saradnji između javne uprave, obrazovnih institucija, nevladinog i privrednog sektora, što u konačnici utiče i na unapređenje kvaliteta javnih usluga i implementacije zajedničkih aktivnosti i projekata između javnog i privatnog sektora.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta za period 2021.-2027. godina iznosi 2.475.000 KM, od čega će 375.000 biti potrebno planirati u vidu grant sredstava iz Budžeta TK, 1.500.000 u vidu subvencioniranih kreditnih sredstava, 375.000 KM za sufinansiranje zapošljavanja od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, te će se nastojati obezbijediti dodatna sredstva iz donatorskih izvora u visini od 500.000 za finansiranje mentorskih usluga i promotivnih aktivnosti novih poslovnih poduhvata.